voor scholen

SNAPSYNAPS op school

Ik ondersteun scholen bij het vormgeven van het onderwijsaanbod aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ik heb een ruime ervaring met de verschillende onderwijsconcepten in het basisonderwijs, van leerstofjaarklassensysteem tot en met ontwikkelingsgericht onderwijs. Ik begrijp de dagelijkse realiteit van de school en vertaal de achterliggende theorie bij cognitieve en gedragsvraagstukken naar het werken in de klas. Deze ondersteuning kan verschillende vormen hebben, die hieronder worden beschreven.

Ondersteuning bij de uitvoering van passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs wordt lesgeven steeds meer maatwerk. Veel maatwerk levert de leerkracht, maar ondanks alles lukt het niet altijd een leerling het meest passende aanbod te bieden. Hier kan ik bij ondersteunen, zowel binnen als buiten de klas. Daarnaast kan ik individuele of groepsarrangementen uitvoeren, varierend van extra instructie bij de basisvakken tot een sociale vaardigheidstraining of het leren omgaan met faalangst. Ik ben er voor alle leerlingen, voor de kinderen die leren moeilijk vinden tot de leerlingen bij wie het leren aan de oppervlakte vanzelf lijkt te gaan. Voor al deze kinderen maak ik leerstrategieën bespreekbaar, inzichtelijk en inzetbaar.

Onderzoek & advies

Op basis van het type hulpvraag observeer ik in de klas de leerling, de groep, of de interactie tussen leerkracht en groep. Ook is het mogelijk om pedagogisch didactisch onderzoek te doen naar de basisvakken en de leerstrategieën van leerlingen. Tot slot behoort ook het doen van capaciteitenonderzoek tot mijn mogelijkheden. Voor dit type onderzoek maak ik gebruik van de volgende testen: de WISC-V-NL, de WPPSI-IV, de SON-R en de RAKIT-2. Deze testafname kan uitgebreid worden met onderzoek naar het werkgeheugen of het welbevinden van de leerling.

Cogmed Werkgeheugen Training

Uit onderzoek blijkt dat de sterkte van het werkgeheugen een grotere voorspeller is voor schoolse prestaties dan intelligentie. Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde, webbased training voor het werkgeheugen. In een trainingsperiode van minimaal 5 weken wordt, door visuele, auditieve en ruimtelijke oefeningen, de capaciteit van het werkgeheugen vergroot. Deze oefeningen worden adaptief aangeboden, er wordt altijd getraind in de zone van de naaste ontwikkeling. Het is wetenschappelijk bewezen dat Cogmed bijdraagt aan een verbeterde focus. Ook verbeteren de prestaties. Het is geschikt voor iedereen die het geheugen of de concentratie wil verbeteren.


Cogmed vernieuwt zichzelf voortdurend, naar de laatste wetenschappelijke inzichten. Elke basistraining bestaat uit 25 sessies en kan aan de leer- en ondersteuningsbehoeften van de trainees aangepast worden. Cogmed kan ingezet worden bij concentratieproblemen, bij AD(H)D, leerproblemen, dyslexie, rekenproblemen, ASS, maar ook bij niet aangeboren hersenletsel (NAH), na chemo’s of na een CVA. Oordeel zelf en neem een kijkje door op de knop onder dit stukje te klikken!


Op school kan Cogmed individueel of in groepen ingezet worden. De school zal dan een rustige ruimte moeten bieden, waar de leerling of de groep leerlingen, kan trainen. Naast een prikkelarme locatie, zijn een goede internetverbinding, voldoende computers, chromebooks, of laptops daarvoor een vereiste. Bij jonge kinderen moet er ook rekening worden gehouden met vermoeidheid na een training. U hoeft niet zelf met de leerling te trainen; daar ben ik voor. Een trainingssessie duurt gemiddeld een uur. Wanneer u interesse heeft hierin, neemt u dan contact met mij op.


Teken Je Gesprek

Teken Je Gesprek (TJG) is een methode om een gesprek visueel te maken. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen wordt er een gestructureerd verslag gemaakt van wat er verteld en gedeeld wordt door het kind. TJG kan bij kinderen vanaf 7 jaar ingezet worden. Een gesprekstekening geeft overzicht en de mogelijkheid om zelf de oplossing te vinden. Het mooie bij deze techniek is, dat het kind de regie heeft over de inhoud van de tekening. Het kind bepaalt de kleur en de woordkeus, waardoor het eerder bereid is nieuw gedrag uit te proberen en te oefenen.


Workshops voor leerlingen op school

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 heb ik op verschillende basisscholen na schooltijd rekenworkshops verzorgd voor leerlingen uit de midden-en bovenbouw. Ik noem het 'workshops' met een reden, die ik de kinderen ook voorleg. De workshops zijn er om de kinderen extra gelegenheid te geven de aangeboden leerstof te oefenen, te herhalen. Het is geen bijles! Ik merk dat dit een stuk mindset is. Kinderen denken al snel dat ze iets niet goed doen, waardoor ze naar 'bijles' moeten. Deze gedachte wil ik zo snel mogelijk omzetten naar helpende, positieve gedachten. En dat werkt! Na een ellenlange berekening vroeg een jongen mij of het antwoord goed was. Hiervoor hadden we de discussie bijles versus workshop gevoerd. Ik keek zijn goede antwoord na en liet hem een andere rekenwijze zien, met hetzelfde antwoord. De boodschap was 'jij hebt het goed uitgerekend en aangepakt. Als je wilt, is er een kortere manier'. Waarop de jongen antwoordde: "Ahhh...dat bedoel je dus met het verschil tussen workshop en bijles!"


De inhoud van de workshops volgt de leerlijnen en doelstellingen zoals vastgesteld is in het curriculum en de meer specifieke leerbehoeften van de leerlingen. Doelen van de workshops zijn het (her-)vinden van het plezier in rekenen, het aanpakken van rekenangst, het vergroten van het zelfvertrouwen en vooral de kinderen de aangeboden leerstof uit de dagelijkse lessen praktisch laten inoefenen met concreet materiaal. Voorbeelden hiervan zijn dat kinderen hun eigen hulpklok maken, er samengewerkt wordt om stapelkortingen in de winkel uit te rekenen of om een ingewikkeld limonaderecept te volgen waarin verschillende inhoudsmaten en meeteenheden worden gebruikt. 

63% van de leerkrachten rapporteerde aan het einde van het schooljaar dat leerlingen geprofiteerd hadden van het extra aanbod en dat de kinderen meer plezier hebben gekregen in rekenen

75% van de leerkrachten benoemt dat de leerlingen meer betrokken zijn bij het rekenen in de klas

De leerkrachten vinden de aanpak, de samenwerking, het plezier van de kinderen en de concrete opdrachten prettig aan deze workshops

Dit kregen de leerkrachten terug van de kinderen:


"Ze vroegen mij wanneer de volgende was"

"Juf Marloes maakt rekenen leuker"

"Ze vonden het over het algemeen leuk en nuttig en soms zelfs te makkelijk"

"De kinderen die meededen vonden het heel fijn en hebben er ook van geleerd. Vooral het visueel maken van lesdoelen, zoals de klokjes maken"

"De leerlingen zijn doorgaans heel enthousiast over de workshops. Die van het metriek stelsel vinden ze het minst leuk. Wellicht omdat ze deze het moeilijkst vinden"

"Veel geleerd van juf Marloes"

"De aanpak en het plezier in rekenen dat Marloes meegeeft werkt aanstekelijk en brengt nieuwe ideeën met zich mee voor eigen lessen"

"De workshops waren verdeeld in blokken met een te overziene hoeveelheid lessen"

Ook komend schooljaar worden er weer rekenworkshops gegeven. Daarnaast start ik ook met spellingworkshops voor midden- en bovenbouwleerlingen die moeite hebben met het toepassen van spellingregels, die niet in aanmerking komen voor onderzoek of vergoede dyslexiebehandelingen of een dergelijke training reeds gevolgd hebben. Ook bij deze workshops wordt er gebruik gemaakt van concreet materiaal en multi-sensoriële werkvormen.

Trainingen voor leerlingen uit groep 8

Wil jij de kinderen uit groep 8 effectief én leuk voorbereiden op de brugklas? Of kersverse brugklassers een flinke boost geven? Misschien zijn de Bikkels trainingen die SNAPSYNAPS aanbiedt dan wat voor de leerlingen op jouw school!


Kinderen die sterk en stevig in het leven staan, kunnen zich beter staande houden, grenzen aangeven, respectvol met elkaar omgaan en zelf initiatieven ontplooien. Belangrijke voorwaarden om enerzijds tot leren te komen en anderzijds zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied. SNAPSYNAPS biedt twee trainingen aan uit het Bikkel-programma©: Huiswerk Bikkels en Brugklas Bikkels. Huiswerk Bikkels is voor kinderen van 12-14 jaar, die naar de brugklas gaan of daar net begonnen zijn. De training richt zich vooral op de plan- en studievaardigheden. Brugklas Bikkels is voor dezelfde doelgroep, maar richt zich vooral op de overstap naar het voortgezet onderwijs en de weerbaarheid van de kinderen.


Wil je meer weten? Neem contact op met SNAPSYNAPS!

Onderwijs op locatie

Helaas komt het voor dat het een leerling om uiteenlopende redenen niet lukt om het onderwijs in de klas te volgen. Dit, terwijl het kind wel leerplichtig is en de school zorgplicht heeft. Het zou dan een uitkomst kunnen zijn het kind op locatie les te geven door een specialist die didactisch en pedagogisch onderlegd is. Bij locatie kan gedacht worden aan een plek bij de leerling thuis of een meer neutrale plek zoals de praktijkruimte. Vanzelfsprekend is dit iets wat alle betrokkenen samen bespreken en vaststellen. Het gaat altijd om wat het kind nodig heeft, op welke wijze, op welke plek en bij een persoon waarbij het kind zich op zijn of haar gemak voelt. Het uiteindelijke doel zal vaak het terugkeren naar een onderwijssetting zijn. Een kind hoeft niet tussen de wal en het schip te vallen. Ik kan de verbindende schakel zijn tussen twee gevoelsmatige uitersten.


Voor de mensen die onderwijs maken

In mijn werk als intern begeleider ben ik vaak coach van leerkrachten geweest, met uiteenlopende begeleidingsvragen. Ik kan zowel startende als ervaren leerkrachten coachen bij het dagelijks werk in de klas. De werkwijze past altijd bij de betreffende leerkracht en gaat uit van diens hulpvraag. Iedereen leert immers anders.


Ik ben er ook voor intern begeleiders. Met 15 jaar IB ervaring en een frisse blik kan ik de dagelijkse schoolhectiek even buitensluiten en de focus richten op wat op dat moment belangrijk is. Of dat nu gaat om een onderwijsvernieuwing, een ingewikkelde casus of een opbrengstgerichte analyse.


samen werken aan kwaliteit

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws. De kwaliteit van het onderwijs in Nederland staat ter discussie. Het niveau van de basisvakken en de vaardigheden die kinderen moeten kennen en kunnen, lijkt meer en meer achterop te raken. We lezen steeds minder en schrijven te weinig. Leerkrachten ervaren veel werkdruk en hebben het gevoel steeds minder tijd te hebben voor hun primaire taak: kennisoverdracht. Wanneer ik op de scholen kom, zie ik bevlogen en betrokken teams die weten wat ze willen en hoe ze dat willen doen, maar zich ingeperkt voelen door allerlei extra's die ook tot hun onderwijstaak zijn gaan behoren.


Sinds schooljaar 2022-2023 begeleid ik teams bij het zichtbaar maken van hun kwaliteiten, bij het terugkrijgen van het plezier in lesgeven en de focus leggen daar waar deze hoort: in het klaslokaal, bij de leerlingen en het aanleren van vaardigheden die kinderen hun hele leven nodig hebben.Wil je hier als directeur, intern begeleider of leerkracht meer over weten? Neem dan contact met me op!

Ervaringen

"Marloes luisterde goed en kwam direct met een aantal vragen die mij aan het denken zette. Ik vond het erg prettig dat zij actief meedacht en snel schakelde. Ik zal Marloes in de toekomst zeker weer vragen voor haar coaching"


Ellen, startende leerkracht groep 5

"Relatie leerling + Marloes = fantastisch. De leerling voelt zich gezien en gehoord, wil graag werken. Resultaat is een enorme groei van het welbevinden, zelfvertrouwen en leerontwikkeling."


Yvonne, intern begeleider van een leerling met een hechtingsstoornis in het basisonderwijs

"Marloes is betrouwbaar, heeft veel kennis en kijkt naar het kind."


Tessa, leerkracht groep 4

"Ik vind het ontzettend knap  wat je met deze leerling bereikt hebt. Ik hoop dat ze dit gaat vasthouden in de toekomst."


Marijke, leerkracht groep 6/7/8 over de ondersteuning met behulp van Teken Je Gesprek

"Het kind is beter aanspreekbaar, toont minder boze gevoelens en is opgewekter. Het werken gaat nog niet allemaal goed, maar de resultaten zijn zeker verbeterd, meer dan ik verwacht had."


Leerkracht van een Montessorischool

"Marloes heeft oog voor veel vlakken. De kinderen gaan graag met haar mee, het zelfvertrouwen stijgt. Hierdoor verbeterde het gedrag en de werkhouding, waardoor de leerlingen meer uit zichzelf hebben kunnen halen."


Intern begeleider van een basisschool

"Juist voor kinderen met problemen in het gedrag weet Marloes de juiste snaar te raken. Ze stelt eisen, maar door de band die ze heeft opgebouwd, worden de eisen geaccepteerd. We zijn blij met je inzet en betrokkenheid bij onze school en leerlingen. We zien je graag na de zomer hier weer terug!"


Michelle, intern begeleider van een Montessorischool

"Ik zou de ondersteuning van Marloes aanraden aan andere scholen. Of eigenlijk misschien niet, want dan heeft ze minder tijd beschikbaar voor onze school ;-)."


Marja, intern begeleider van een oecumenische basisschool