algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Bij het uitbrengen van offertes en uitvoeren van opdrachten hanteert SNAPSYNAPS de volgende voorwaarden.


Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening, tussen SNAPSYNAPS en opdrachtgevers en hun rechtsopvolgers. De algemene voorwaarden hebben rechtskracht ingevolge artikel 6:231 e.v. BW


1. Grondslag offertes

Offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op informatie zoals die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
SNAPSYNAPS zal in haar uit te brengen offertes naar beste inzicht en vermogen alle ter zake relevante factoren verdisconteren.


2. Tarieven & kosten

Bij alle tarieven van SNAPSYNAPS zijn alle opdrachtgebonden kosten inbegrepen, tenzij dit anders met opdrachtgever is afgesproken. Gedurende de looptijd van een overeenkomst vindt geen andere aanpassing van de tarieven plaatst dan de jaarlijkse aanpassing per 1 januari.
Deze mogelijkheid van tussentijdse aanpassing van de tarieven wordt tevoren door partijen overeengekomen.


3. Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen kosten worden, bij opdrachten met een looptijd van minder dan een maand , na afsluiting van een project gefactureerd.
Bij opdrachten met een langere looptijd vindt achteraf maandelijkse facturering plaats.
Facturering vindt in het algemeen plaats op basis van de feitelijk gerealiseerde uren (tenzij een vaste prijs is overeengekomen) en is eventueel begrensd door een in de overeenkomst afgesproken limiet.
Betaling van de facturen dient binnen veertien dagen na datum te geschieden.
Na de vervaldatum kan SNAPSYNAPS de wettelijke rente in rekening brengen zonder dat in gebreke stelling is vereist.
Indien de betaling in de tweede termijn achterwege blijft, kan SNAPSYNAPS met een beroep op de onzekerheidsexceptie ex. Art. 6;263BW, de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. Dit geldt voor zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke kosten.
Laatst genoemde kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen.
Indien de opdracht door meer dan één opdrachtgever is verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

 

4. Oplevering

Oplevering en rapportage geschieden conform de tekst van de overeenkomst. Indien hierin tevens opleverdata zijn genoemd is SNAPSYNAPS daaraan gebonden, tenzij opdrachtgever dit onmogelijk maakt door de kwaliteit van te leveren informatie of onvoldoende medewerking van zijn personeel. SNAPSYNAPS kan op deze clausule slechts een beroep doen indien opdrachtgever tijdig schriftelijk is gewezen op het betreffende verzuim.


5. Aanvullende opdrachten

De opdrachtgever aanvaardt dat de opleverdatum van een opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de beschrijving van de opdracht, de werkwijze of de omvang te wijzigen. Indien tussentijds overeengekomen wijzigingen een groter tijdsbeslag vragen van SNAPSYNAPS zullen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening zijn van opdrachtgever en door SNAPSYNAPS aan opdrachtgever worden bevestigd.
Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat door eenzijdig toedoen van de opdrachtgever zal SNAPSYNAPS de noodzakelijke aanpassing uitvoeren de maand volgend op de wijziging. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

  

6. Intellectueel eigendom

Het auteurs- en publicatierecht op, alsmede het eigendom van, door SNAPSYNAPS vervaardigd materiaal berust bij SNAPSYNAPS. Openbaarmaking kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van SNAPSYNAPS. Uitsluitend ten behoeve van eigen organisatie heeft de opdrachtgever het recht stukken te vermenigvuldigen. Het vermenigvuldigen van volledige rapporten is niet toegestaan, tenzij hierover met SNAPSYNAPS tevoren overeenstemming is bereikt.

 


7. Derden

Bij advisering of het verrichten van werkzaamheden kan SNAPSYNAPS voor eigen rekening derden inschakelen. Uitsluitend na overleg met instemming van de opdrachtgever kan dit geschieden voor diens rekening.


8. Geheimhouding

SNAPSYNAPS is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. SNAPSYNAPS Zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van SNAPSYNAPS geen mededelingen doen over offertes, tarieven en werkwijze van SNAPSYNAPS en zal geen rapportages ter inzage geven aan derden.


9. Onvoorziene omstandigheden, inspanningsverplichtingen & aansprakelijkheid

Indien zich bij de uitvoering van de opdracht omstandigheden voordoen die door geen van de partijen redelijkerwijs waren te voorzien, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer gehouden om in goede harmonie een oplossing na te streven. SNAPSYNAPS zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan SNAPSYNAPS opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door SNAPSYNAPS geleverde dienst. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan SNAPSYNAPS ter beschikking gestelde informatie of gegevens. SNAPSYNAPS is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledig van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie. SNAPSYNAPS is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreeks gevolg is van een aan SNAPSYNAPS toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. De maximale aansprakelijkheid van SNAPSYNAPS is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.

 

Versie d.d. 01.03.2018, te Purmerend

©2018