privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee bij mij terecht. Ook kunt u een e-mail sturen naar marloes@snapsynaps.nl Cookiebeleid

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om uw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website, bijvoorbeeld door te onthouden welke items u in uw winkelmandje heeft geplaatst.

 

Hoe en waarom worden er cookies gebruikt?
Cookies worden gebruikt om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden. 

Hoe deactiveer ik cookies?

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst, al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op deze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren. 
 


Artikel 1 - Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:


Gegevens

De gegevens die betrekking hebben op een persoon


SNAPSYNAPS

Verwerkingsverantwoordelijke


Cliënt

Een cliënt van SNAPSYNAPS


Verwerking

Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door SNAPSYNAPS die betrekking hebben op cliëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

 

Artikel 3 - Doelen

SNAPSYNAPS kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 

Het verlenen van orthopedagogische ondersteuning

Het declareren van verleende orthopedagogische ondersteuning bij de cliënt

Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden

Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

 

Artikel 4 - De gegevensverwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend orthopedagoog en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw ondersteuningsvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen.

 

Als zorgaanbieder is SNAPSYNAPS wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

 

Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de cliënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.

 

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u mij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 5 - Beschrijving van de gegevens

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 

Naam

Adres/contactgegevens

Geboortedatum

BSN nummer

Medische gegevens

Naam huisarts/andere zorgverleners

Gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

  

Artikel 6 - Rechten

Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ik informeer u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als de school mij een verzoek doet.

 

U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik vraag u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

 

U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo spoedig mogelijk aanpassen.

 

Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik beoordeel binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.

U kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.

 

Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

 

Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

Artikel 7 - Bewaartermijn

Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijf jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed dienstverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijf jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.

In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.


Artikel 8 - Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op aan externe partijen die SNAPSYNAPS inschakelt ten behoeve van mijn activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

 

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:


U hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede dienstverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de ondersteuningsvraag;

Er zwaarwegende redenen zijn om het beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld;

Of ik daartoe gehouden ben op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.


Artikel 9 - Informatiebeveiliging

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.


Artikel 10 - Verantwoordelijke gegevensbescherming

SNAPSYNAPS heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.

De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen SNAPSYNAPS toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekspersoon.

 

Artikel 11 - Wijzigingen

SNAPSYNAPS kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.snapsynaps.nl informeren.

 

Artikel 12 - Klachten

Hoewel ik al het nodige doe om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met mij bespreken. Ik ben te bereiken per e-mail marloes@snapsynaps.nl

 

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij:

 

SNAPSYNAPS

mw. Marloes Hartman, orthopedagoog SKJ

Burgemeester D. Kooimanweg 217

1444 BG Purmerend

 

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

 

Versie d.d. 08.08.2019, te Purmerend

©2019